مشاهده همه 14 نتیجه

A Linguistic Theory Of Translation

12,000 تومان 10,000 تومان

A Textbook of Translation

25,000 تومان 20,000 تومان

Descriptive Translation Studies – and beyond

35,000 تومان 30,000 تومان

Essential Study Skills The Complete Guide to Success at University

35,000 تومان 25,000 تومان

In Other Words A Coursebook on Translation

40,000 تومان 35,000 تومان

Introducing Interpreting Studies 2nd Edition

25,000 تومان 20,000 تومان

Introducing Translation Studies Theories and Applications 4th

40,000 تومان 24,000 تومان

Meaning Based Translation 2nd

50,000 تومان 35,000 تومان

Palgrave Study Skills The Study Skills Handbook

35,000 تومان 30,000 تومان

Study Skills for Success

40,000 تومان 24,000 تومان

Translation and Translating Theory and Practice

15,000 تومان 10,000 تومان

اصول و روش ترجمه ویراست دوم

15,000 تومان 13,000 تومان

معرفی مطالعات ترجمه نظریه ها و کاربردها ویراست چهارم

45,000 تومان 36,000 تومان

مقالاتی چند درباره ترجمه شفاهی و دوزبانگی

10,000 تومان 8,000 تومان