محصولات » دسته بندی ها » GRE

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


Cracking the GRE 2014 Edition

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Doug Pierce
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
New GRE Verbal Workbook

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Kaplan
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
Kaplan GRE Premier 2013

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Kaplan
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
The Official Guide to the GRE revised General Test

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Mc Graw Hill
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
Barron's Essential Words For The GRE

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: .Philip Geer,Ed.M
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال
Barron's GRE Verbal Workrkbook

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: .Philip Geer, Ed.M
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
Barrons GRE with CD, 20th Edition

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Sharon Weiner Green M.A. and Ira K. Wolf Ph.D
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
Barron's 6 Gre Practice Tests

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: David Freeling and Vince Kotchian
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال